ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานดอกบัวและพานธูปเทียนแพ เพื่อเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๑ พรรษา จำนวน ๒ พาน [ ๑๐ ก.ค. ๖๑  อ่าน ๕๒ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเช้าดอกไม้สด จำนวน ๑ กระเช้า [ ๑๐ ก.ค. ๖๑  อ่าน ๔๓ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปากกา จำนวน ๑๐๐ ด้าม เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาหัวข้อ "สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ณ โรงแรมนารายณ์ ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดลพบุรี [ ๕ ก.ค. ๖๑  อ่าน ๔๗ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน ๑๐๐ ใบ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาหัวข้อ "สรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ณ โรงแรมนารายณ์ ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดลพบุรี [ ๕ ก.ค. ๖๑  อ่าน ๔๒ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าห้องประชุมสัมมนาในการจัดสัมมนาหัวข้อ "สรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ณ โรงแรมนารายณ์ ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดลพบุรี [ ๕ ก.ค. ๖๑  อ่าน ๔๔ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเครื่องฉายวีดีทัศน์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาหัวข้อ "สรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ณ โรงแรมนารายณ์ ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดลพบุรี [ ๕ ก.ค. ๖๑  อ่าน ๔๖ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ คณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ และคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดแพร่ [ ๕ ก.ค. ๖๑  อ่าน ๔๗ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปากกา จำนวน ๘๐ ด้าม เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาประจำปีของคณะกรรมาธิการ ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี [ ๕ ก.ค. ๖๑  อ่าน ๔๖ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น D๑๒๕ หมายเลขเครื่อง ๗๓๑๙๑๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๖๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑ รหัส ๓๑/๕๘ จำนวน ๔ รายการ [ ๕ ก.ค. ๖๑  อ่าน ๔๓ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๓๕๐ ใบ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมต่อนวัตกรรม Blockchain ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้ไฟฟ้า [ ๕ ก.ค. ๖๑  อ่าน ๔๒ ครั้ง ]