หน้าหลัก

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่ ๑

วาระที่ ๒

วาระที่ ๓

  • ความเห็นของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง (ไม่มีหนังสือแจ้งความเห็นฯ)
  • รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า (ไม่มีกรณีตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า)
  • ผลการลงมติ : (ไม่มีกรณีตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า)
  • ร่างที่ได้รับความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย (ไม่มีกรณีตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า)
  • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ไม่มีสมาชิกเข้าชื่อเสนอคำร้องให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ)
  • กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
  • ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ