หน้าหลัก

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่ ๑

วาระที่ ๒

วาระที่ ๓

                  ๑.ไพรมารีโหวด: ประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

                  ๒. เหตุแห่งการสิ้นสุดพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

                  ๓. การบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง

                  ๔. บทบาทหน้าที่ของสาขาพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

                  ๕. การจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐