ข้อมูลการไปประชุม/เยือน/ศึกษาดูงาน/สัมมนา/เสวนา ของคณะกรรมาธิการ

ประเภท เรื่อง วันที่ ถึงวันที่ สถานที่ รายชือสมาชิกที่เข้าร่วม
การประชุม การเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมทวิภาคี 17 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  1. พลเอก ดนัย มีชูเวท
 2. นายพรศักดิ์ เจียรณัย
 3. นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน
 4. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
 5. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
 6. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาวิธีการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ 16 พ.ค. 59 16 พ.ค. 59 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม  1. พลเอก ดนัย มีชูเวท
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินการของสถาบันพัฒนาเกษตรกร (มหาวิทยาลัยชาวนา) 13 ก.พ. 59 13 ก.พ. 59 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม  1. พลเอก ดนัย มีชูเวท
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ 10 ก.พ. 59 10 ก.พ. 59 ณ จังหวัดนครนายก  1. พลเอก ดนัย มีชูเวท
 2. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร (การบริหารจัดการน้ำ) 16 ธ.ค. 58 16 ธ.ค. 58 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน  1. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
ศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 17 พ.ย. 58 18 พ.ย. 58 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ  1. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
 2. พลเอก อรุณ สมตน
 3. นายสมพล พันธุ์มณี
 4. นายพรศักดิ์ เจียรณัย
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 5 ต.ค. 58 5 ต.ค. 58 ณ จังหวัดระยอง  1. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
 2. นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดุงานด้านปัจจัยการผลิต 26 ก.ค. 58 27 ก.ค. 58 ณ จังหวัดเชียงราย และพะเยา  1. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
 2. นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ 22 ก.ค. 58 22 ก.ค. 58 ณ จังหวัดพิจิตร  1. พลเอก ดนัย มีชูเวท
 2. นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน
 3. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ 10 ก.ค. 58 11 ก.ค. 58 ณ จังหวัดเพชรบุรี  1. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง
 2. พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
 3. พลเอก อรุณ สมตน
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ 29 มิ.ย. 58 29 มิ.ย. 58 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท  1. พลเอก ดนัย มีชูเวท
 2. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
 3. พลเอก อรุณ สมตน
 4. นายอนุมัติ  อาหมัด
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านปัจจัยการผลิต 25 พ.ค. 58 25 พ.ค. 58 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  1. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ 16 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม  1. พลเอก ดนัย มีชูเวท
 2. พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
 3. พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
 4. พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
 5. นายสถิตย์ สวินทร
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร (ปัจจัยการผลิต) 8 มี.ค. 58 10 มี.ค. 58 ณ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์  1. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ 22 ก.พ. 58 23 ก.พ. 58 จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้ว  1. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง
 2. พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
 3. พลเอก อรุณ สมตน
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ไทย 4 ก.พ. 58 4 ก.พ. 58 จังหวัดจันทบุรี  1. นายพรศักดิ์ เจียรณัย
 2. นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน
 3. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00130236

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน