ข้อมูลการไปประชุม/เยือน/ศึกษาดูงาน/สัมมนา/เสวนา ของคณะกรรมการ

ประเภท เรื่อง วันที่ ถึงวันที่ สถานที่ รายชือสมาชิกที่เข้าร่วม
สัมมนา โครงการสัมมนานำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ข้อดี ข้อเสีย ในทางสังคมและเศรษฐกิจการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเรื่อง การบริหารจัดการขยะและการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 ณ ห้องบุษพงกช A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  1. นายธำรง ทัศนาญชลี
 2. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
 3. นายพีระศักดิ์  พอจิต
สัมมนา โครงการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง ทรัพยากรน้ำ ความจำเป็นในการบริหารจัดการ 20 พ.ค. 58 20 พ.ค. 58 ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2  1. นายพีระศักดิ์  พอจิต
 2. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
 3. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
 4. นายสถิตย์ สวินทร
 5. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย