รายนามคณะกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะกรรมาธิการ
รูปพลเอก ดนัย มีชูเวท
พลเอก ดนัย มีชูเวท
ประธานคณะกรรมาธิการ
รูปนายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง
รูปศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่สอง
รูปพลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
รูปนายกรรณภว์   ธนภรรคภวิน
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
รูปนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการและรองโฆษกคณะกรรมาธิการ
รูปพลโทวุฒิชัย นาควานิช
พลโทวุฒิชัย นาควานิช
กรรมาธิการ
รูปนายพรศักดิ์ เจียรณัย
นายพรศักดิ์ เจียรณัย
โฆษกคณะกรรมาธิการ
รูปพลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์
พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
รูปนายสมพล เกียรติไพบูลย์
นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
รูปพลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
รูปนายวิทยา ผิวผ่อง
นายวิทยา ผิวผ่อง
กรรมาธิการ
รูปพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
กรรมาธิการ
รูปพลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
กรรมาธิการ
รูปพลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
กรรมาธิการ
รูปพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
กรรมาธิการ
รูปพลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
กรรมาธิการ
รูปพลโท ศิริชัย เทศนา
พลโท ศิริชัย เทศนา
กรรมาธิการ
รูปพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
กรรมาธิการ
รูปพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
กรรมาธิการ
รูปพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
กรรมาธิการ
รูปพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
กรรมาธิการ
รูปพลเอก อรุณ สมตน
พลเอก อรุณ สมตน
กรรมาธิการ
รูปพลเอกยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา
พลเอกยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา
กรรมาธิการ
รูปพลเอก  อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
กรรมาธิการ
รูปนางอุมาพร  สายสุวรรณ
นางอุมาพร สายสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รูปนายดำรงค์ จิระสุทัศน์
นายดำรงค์ จิระสุทัศน์
ที่ปรึกษา
รูปรศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
ที่ปรึกษา
รูปนายวิโรจน์ ภู่สว่าง
นายวิโรจน์ ภู่สว่าง
เลขานุการ
รูปพลตรีสุทิน เชียงทอง
พลตรีสุทิน เชียงทอง
เลขานุการ
รูปนายฎรงค์กร สมตน
นายฎรงค์กร สมตน
เลขานุการ
รูปพลตำรวจโท บริหาร เสี่ยงอารมณ์
พลตำรวจโท บริหาร เสี่ยงอารมณ์
เลขานุการ
รูปหม่อมหลวงสุระพงศ์ เทวกุล
หม่อมหลวงสุระพงศ์ เทวกุล
เลขานุการ
รูปนายมนตรี ตันตระกูล
นายมนตรี ตันตระกูล
เลขานุการ
รูปนายจุมพล สงวนสิน
นายจุมพล สงวนสิน
เลขานุการ
รูปพล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์ ไพรีระย่อเดช
พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์ ไพรีระย่อเดช
เลขานุการ
รูปนางพิมพ์ณัฐชยา บุณยมาลิก
นางพิมพ์ณัฐชยา บุณยมาลิก
เลขานุการ
รูปนายสุทธิพงษ์ แสงเงิน
นายสุทธิพงษ์ แสงเงิน
เลขานุการ
รูปพลเรือโทประยุธ ภู่เทียน
พลเรือโทประยุธ ภู่เทียน
เลขานุการ
รูปพลโท ทวี แจ่มจำรัส
พลโท ทวี แจ่มจำรัส
เลขานุการ
รูปนายปรัชญา เพิ่มพานิช
นายปรัชญา เพิ่มพานิช
เลขานุการ
รูปพลเรือตรี กาณฑ์ ชาตเสนีย์
พลเรือตรี กาณฑ์ ชาตเสนีย์
เลขานุการ
รูปนายรัตนะ สวามีชัย
นายรัตนะ สวามีชัย
เลขานุการ
รูปนายเพิก เลิศวังพง
นายเพิก เลิศวังพง
เลขานุการ
รูปนายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์
นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์
เลขานุการ
รูปพลอากาศตรีหญิงมธุรส สมนึก
พลอากาศตรีหญิงมธุรส สมนึก
เลขานุการ
รูปนายเอกรินทร์ ทยายุทธ
นายเอกรินทร์ ทยายุทธ
เลขานุการ
รูปนายปณิธาน จินดาภู
นายปณิธาน จินดาภู
เลขานุการ
รูปนายสนธยา สังข์บุญนาค
นายสนธยา สังข์บุญนาค
เลขานุการ
รูปพลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ
พลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายธนัช ประกายบุศราคัม
นายธนัช ประกายบุศราคัม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพลเอกอิทธิพล ทองดี
พลเอกอิทธิพล ทองดี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพล.อ.พิเชษฐ วิสัยจร
พล.อ.พิเชษฐ วิสัยจร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายรัชพล ภัทรนาคเรือง
นายรัชพล ภัทรนาคเรือง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปผศ.ดร.มงคล ดำรงค์ศรี
ผศ.ดร.มงคล ดำรงค์ศรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายวันชัย แสงสุขเอี่ยม
นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายสมชาย ชาญณรงค์กุล
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพลเอก พงศธร ฉายกำเหนิด
พลเอก พงศธร ฉายกำเหนิด
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพันเอกหญิงวัชราวรรณ วีระรัตนกุล
พันเอกหญิงวัชราวรรณ วีระรัตนกุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล
พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปดร.อาณัฐชัย รัตตกุล
ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ
นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปรองศาสตราจารย์  อรปภา ชุติกรทวีสิน
รองศาสตราจารย์ อรปภา ชุติกรทวีสิน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายเฉลียว วิทูรปกรณ์
นายเฉลียว วิทูรปกรณ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายวรัชย์ ชวพงศ์
นายวรัชย์ ชวพงศ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายอุดม ฐิตะวัฒนากุล
นายอุดม ฐิตะวัฒนากุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายธีรเทพ ศรียะพันธ์
นายธีรเทพ ศรียะพันธ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพันเอกมนตรี โพธิ์สุวรรณ
พันเอกมนตรี โพธิ์สุวรรณ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพลเอก ณัฐชัย ใบเงิน
พลเอก ณัฐชัย ใบเงิน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพลโทชนิต กาญจนเตชะ
พลโทชนิต กาญจนเตชะ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายสมมาต ขุนเศษฐ
นายสมมาต ขุนเศษฐ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายพงษ์ชัย   นิรมิตศรีชัย
นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายสุรเชษฐ์ สีเหนี่ยง
นายสุรเชษฐ์ สีเหนี่ยง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายวิชัย ปิยวรรณวงศ์
นายวิชัย ปิยวรรณวงศ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร
นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนางสาวทัศนีย์ ชาตกิตติคุณวงศ์
นางสาวทัศนีย์ ชาตกิตติคุณวงศ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปดร.กำพล มหานุกูล
ดร.กำพล มหานุกูล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปผศ.ศรันยา เสี่ยงอารมณ์
ผศ.ศรันยา เสี่ยงอารมณ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00130240

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
6 คน