รายนามคณะกรรมการ

รายนามอดีตคณะกรรมการ
รูปศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
รูปนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
ประธานกรรมการ
รูปนายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
รูปนายธานี อ่อนละเอียด
นายธานี อ่อนละเอียด
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
รูปพลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ
พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
กรรมการ
รูปรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์
กรรมการ
รูปพลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
กรรมการ
รูปพลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
กรรมการ
รูปนายมณเฑียร บุญตัน
นายมณเฑียร บุญตัน
กรรมการ
รูปนางเสาวณี สุวรรณชีพ
นางเสาวณี สุวรรณชีพ
กรรมการ
รูปพลเอกรัชกฤต กาญจนวัฒน์
พลเอกรัชกฤต กาญจนวัฒน์
กรรมการ
รูปนายอนันต์  วรธิติพงศ์
นายอนันต์ วรธิติพงศ์
กรรมการ
รูปนายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
กรรมการ
รูปรองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์
รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์
กรรมการ
รูปนางธนนุช ตรีทิพยบุตร
นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
กรรมการ
รูปปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม .
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม .
กรรมการ
รูปนายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
กรรมการ
รูปผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมการ
รูปผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ สำนักงานเลชาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ สำนักงานเลชาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมการ
รูปนายนรมิตร  คุณโลกยะ
นายนรมิตร คุณโลกยะ
กรรมการและเลขานุการ
รูปนายชัยวุฒิ  พุฒพิสุทธิ์
นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รูปนายสมชาย ชัยเชษฐ์ดำรงกุล
นายสมชาย ชัยเชษฐ์ดำรงกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00047745

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
4 คน