รายนามคณะกรรมการ

รายนามอดีตคณะกรรมการ
รูปนายพีระศักดิ์  พอจิต
นายพีระศักดิ์ พอจิต
ประธานกรรมการ
รูปนายถาวร ลีนุตพงษ์
นายถาวร ลีนุตพงษ์
กรรมการที่ปรึกษา
รูปหม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช
หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช
กรรมการที่ปรึกษา
รูปรศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม
รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปนายสุรพล โอภาสเสถียร
นายสุรพล โอภาสเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปนายสหัสชัย อนันตเมฆ
นายสหัสชัย อนันตเมฆ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปนายวรพล โสคติยานุรักษ์
นายวรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการ
รูปรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
กรรมการ
รูปนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการ
รูปนายกรรณภว์   ธนภรรคภวิน
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
กรรมการ
รูปนางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย
นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย
กรรมการ
รูปนางสาวชลธิชา มีแสง
นางสาวชลธิชา มีแสง
กรรมการและเลขานุการ
รูปนายประธาน ทิพยกะลิน
นายประธาน ทิพยกะลิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ