รายนามคณะกรรมการ

รายนามอดีตคณะกรรมการ
รูปนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ประธานคณะกรรมการ
รูปพลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
ที่ปรึกษาและกรรมการ
รูปพลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง
รูปพลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง
รูปพลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม
รูปนางสุวิมล ภูมิสิงหราช
นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
กรรมการ
รูปผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
กรรมการ
รูปนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
กรรมการ
รูปนายสุวัช สิงหพันธุ์
นายสุวัช สิงหพันธุ์
กรรมการ
รูปนายถาวร จำปาเงิน
นายถาวร จำปาเงิน
กรรมการ
รูปนายวงศ์พันธ์ ณธันยพัต
นายวงศ์พันธ์ ณธันยพัต
กรรมการ
รูปนายสรวิศ ธานีโต
นายสรวิศ ธานีโต
กรรมการ
รูปนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
กรรมการ
รูปนายอดิศร นุชดำรงค์
นายอดิศร นุชดำรงค์
กรรมการ
รูปนางจิราภรณ์ เล้าเจริญ
นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
รูปนางสาวอุษา หาสุข
นางสาวอุษา หาสุข
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
รูปนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม
พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง
นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร
นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายวิญญู พิทักษ์ปกรณ์
นายวิญญู พิทักษ์ปกรณ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
นางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายเอ็ดวิน วิก
นายเอ็ดวิน วิก
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายสัตวแพทย์วิศิษฏ์ วิชาศิลป์
นายสัตวแพทย์วิศิษฏ์ วิชาศิลป์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา
นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาวน์
นายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาวน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปนายธีระยุทธ สุทธิจักร์
นายธีระยุทธ สุทธิจักร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00017642

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
14 คน