รายนามคณะกรรมการ

รายนามอดีตคณะกรรมการ
รูปรองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล
ประธานคณะกรรมการ
รูปรองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์
รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
รูปพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
รูปนายสมัคร เชาวภานันท์
นายสมัคร เชาวภานันท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
รูปนายสุธรรม พันธุศักดิ์
นายสุธรรม พันธุศักดิ์
รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง
รูปรองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง
รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง
รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง
รูปนายวันชัย สอนศิริ
นายวันชัย สอนศิริ
โฆษกคณะกรรมการ
รูปนายปรเทพ สุจริตกุล
นายปรเทพ สุจริตกุล
โฆษกคณะกรรมการ
รูปนายธีระ สุวรรณกุล
นายธีระ สุวรรณกุล
เลขานุการคณะกรรมการ
รูปพลเอกรัชกฤต กาญจนวัฒน์
พลเอกรัชกฤต กาญจนวัฒน์
กรรมการ
รูปศาสตราจารย์นิลวรรณ เพชระบูรณิน
ศาสตราจารย์นิลวรรณ เพชระบูรณิน
กรรมการ
รูปพลตำรวจโท สมยศ ดีมาก
พลตำรวจโท สมยศ ดีมาก
กรรมการ
รูปนายถนอม ส่งเสริม
นายถนอม ส่งเสริม
กรรมการ
รูปนายวิบูลย์ คูหิรัญ
นายวิบูลย์ คูหิรัญ
กรรมการ
รูปนายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
กรรมการ