คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์

อำนาจหน้าที่

1) พิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์เพื่อพัฒนากฎหมายและดำเนินการติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 2) พิจารณาหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ 3) เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ 4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์เสนอต่อคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ 5) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์มอบหมาย

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ประธานคณะอนุกรรมการ
รูปพลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
รองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง
รูปนายณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร
นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร
อนุกรรมการ
รูปนายวิญญู พิทักษ์ปกรณ์
นายวิญญู พิทักษ์ปกรณ์
อนุกรรมการ
รูปดร.อัญชลี เกษสุริยงค์
ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์
บุคลากรกรรมาธิการ
รูปนายรณฤทธิ์ มงคลรัตน์
นายรณฤทธิ์ มงคลรัตน์
อนุกรรมการ
รูปนายบุรินทร์ สุขพิศาล
นายบุรินทร์ สุขพิศาล
อนุกรรมการ
รูปนายสำราญ อรุณธาดา
นายสำราญ อรุณธาดา
อนุกรรมการ
รูปนางงามจิต แต้สุวรรณ
นางงามจิต แต้สุวรรณ
อนุกรรมการและเลขานุการ
รูปนางสาวพัชรี ทองอ่อน
นางสาวพัชรี ทองอ่อน
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รูปนางจิราภรณ์ เล้าเจริญ
นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ
ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
รูปนายวงศ์พันธ์ ณธันยพัต
นายวงศ์พันธ์ ณธันยพัต
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
รูปนางรัตนา ตฤษณารังสี
นางรัตนา ตฤษณารังสี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
รูปนางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
นางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

กำหนดการประชุม

ครั้งที่ วันที่
48 (47/2560) 20 ธันวาคม 2560 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
47 (46/2560) 13 ธันวาคม 2560 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
46 (45/2560) 6 ธันวาคม 2560 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
45 (44/2560) 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
44 (43/2560) 22 พฤศจิกายน 2560 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
43 (42/2560) 15 พฤศจิกายน 2560 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
42 (41/2560) 8 พฤศจิกายน 2560 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
41 (40/2560) 1 พฤศจิกายน 2560 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
40 (39/2560) 25 ตุลาคม 2560 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
39 (38/2560) 18 ตุลาคม 2560 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 79 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00017956

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน