คณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์

อำนาจหน้าที่

1) ดำเนินการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์โดยเฉพาะช้าง ลิง สุนัข และสัตว์ต่างถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2) พิจารณาหาแนวทางและมาตรการในการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์โดยเฉพาะช้าง ลิง สุนัข และสัตว์ต่างถิ่น 3) เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์โดยเฉพาะช้าง ลิง สุนัข และสัตว์ต่างถิ่น 4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์โดยเฉพาะช้าง ลิง สุนัข และสัตว์ต่างถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ 5) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์มอบหมาย

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
ประธานคณะอนุกรรมการ
รูปนางสุวิมล ภูมิสิงหราช
นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
รองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง
รูปนายสรวิศ ธานีโต
นายสรวิศ ธานีโต
รองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สอง
รูปนายอดิศร นุชดำรงค์
นายอดิศร นุชดำรงค์
อนุกรรมการ
รูปนายศุภชัย สถีรศิลปิน
นายศุภชัย สถีรศิลปิน
อนุกรรมการ
รูปนายอลงกรณ์ มหรรณพ
นายอลงกรณ์ มหรรณพ
อนุกรรมการ
รูปนายวิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล
นายวิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล
อนุกรรมการ
รูปนางสาวฉัตรีพัชร ศุภโชคเกษมสันต์
นางสาวฉัตรีพัชร ศุภโชคเกษมสันต์
อนุกรรมการ
รูปนายศุภากร ปทุมรัตนาธาร
นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร
อนุกรรมการและเลขานุการ
รูปนางสาวธมนวรรณ จิตสงค์
นางสาวธมนวรรณ จิตสงค์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รูปพลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
รูปพลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

กำหนดการประชุม

ครั้งที่ วันที่
62 (16/2561) 13 มิถุนายน 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
61 (15/2561) 6 มิถุนายน 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
60 (14/2561) 30 พฤษภาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
59 (13/2561) 9 พฤษภาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
58 (12/2561) 2 พฤษภาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
57 (11/2561) 25 เมษายน 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
56 (10/2561) 4 เมษายน 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
55 (09/2561) 21 มีนาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
54 (08/2561) 14 มีนาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
53 (07/2561) 28 กุมภาพันธ์ 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 71 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00017954

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
3 คน