อำนาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้๑.กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเสนอแนะแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒.ให้คำปรึกษาแนะนำในการอำนวยการและการดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้มีการสำรวจ จัดเก็บ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาและประชาชน๓.วางระเบียบเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดลักษณะและประเภทของข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพิจารณาเรื่องอื่นๆ ๔.ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๕.กำกับดูแลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวางแผนระบบงานในอนาคต๖.ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ ที่จะเอื้ออำนวยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเป้าหมายและรายงานให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ................................................................

logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00047734

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน