อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กำหนดนโยบายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2) คัดเลือกเรื่องที่จะทำการวิจัยตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ หรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอให้ทำการวิจัยและคัดเลือกโครงการวิจัยตามที่สถาบันหรือนักวิชาการเสนอ
3) กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และรางวัลสำหรับการวิจัยแต่ละเรื่อง
4) คัดเลือกผลงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่
5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย