อำนาจหน้าที่

(1) ดำเนินการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (2) พิจารณาดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (3) พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 10 คน (4) ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมาย


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00017600

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
8 คน