๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

พิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์
เนื่องในวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ ๘๖ ปี

 
  
 
 
   

 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

การประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2561 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

การประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2561 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 16 /2561 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 16/2561 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ

การประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่อเงที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2561 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

การประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่อเงที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2561 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2บทความ


ประธานคณะกรรมาธิการ
พลตำรวจเอก พิชิต
ควรเดชะคุปต์

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรมการท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 มหาเถรสมาคม 

 กรมการศาสนา