**คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว**

 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เดินทางไปพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการผังเมือง
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ กระทรวงมหาดไทย


กำหนดวันและเวลาในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่

ครั้งที่ ๓๘ : ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

(การประชุมครั้งสุดท้าย)

 

กำหนดวันและเวลาในการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านกายภาพ การใช้พื้นที่ และสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ ๓๕ : ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

 (ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ)


คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญปรับปรุงกฎหมายผังเมือง

(ไม่มีกำหนดการประชุม)


คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญบังคับใช้กฎหมายและรับเรื่องราวร้องเรียน

(ไม่มีกำหนดการประชุม)  

 

 
**Updated Aug 10, 2015 - 10.00 am**

ข่าวสาร/กิจกรรม


ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ณ จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๐ - วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 - วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ณ จังหวัดตาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗


ข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗

 


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00029642

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
คุณหญิงทรงสุดา
ยอดมณี

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ