ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 15 - วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 15 - วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ภาพประกอบ

ศึกษาดูงาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และพระบรมมหาราชวัง วันที่ 9 กันยายน 2558

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 10.30 - 16.30 นาฬิกา

ภาพประกอบ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รวมพลังสร้างชาติ ยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รวมพลังสร้างชาติ ยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ

สัมมนา เรื่อง พิทักษ์ชาติและสถาบัน

สัมมนา เรื่อง พิทักษ์ชาติและสถาบัน วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 - 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2


ประธานคณะกรรมาธิการ
พลเอก เลิศฤทธิ์
เวชสวรรค์

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ