ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคม


ประธานคณะกรรมาธิการ
พลเอก สกนธ์
สัจจานิตย์

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ