ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๑ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๗ อาคารรัฐสภา ๒ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๗ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๘ อาคารรัฐสภา ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๑ อาคารรัฐสภา ๒ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๑ อาคารรัฐสภา ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๗ อาคารรัฐสภา ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๗ อาคารรัฐสภา ๒


ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๗ อาคารรัฐสภา ๒ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 6 พ.ค. 58 เวลา 13.30 น. ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 8 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ 308ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ