ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคม


ประธานคณะกรรมาธิการ
พลเรือเอก ยุทธนา
ฟักผลงาม

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทยข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ