โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภา

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโครงการสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา

ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1&2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

สรุปผลการสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชน 

เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1


ข่าวสาร/กิจกรรม


ภาพประกอบ

โครงการสัมมนาฯ เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับส่วนดุสิตโพล ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558" เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

ภาพประกอบ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง "การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย" เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 12.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพประกอบ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559


บทความ


ประธานคณะกรรมาธิการ
นายพีระศักดิ์
พอจิต

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ