ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ – ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ – ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา


ประธานคณะกรรมาธิการ
นายวัลลภ
ตังคณานุรักษ์

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ