ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๙  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและพิจารณา
แนวทางแก้ไขปัญหาโครงการจัดหาแหล่งน้ำ
วันอังคารที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประกรรมาธิการ  ๑๐๕  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านวิชาการ
วันจันทร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๑๐๖  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและพิจารณา
แนวทางแก้ไขปัญหาโครงการจัดหาแหล่งน้ำ
วันอังคารที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๑๐๕  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านวิชาการ
วันจันทร์ที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธืการ  ๑๐๕  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๒


  


ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๙  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๗  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒


  


ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม 
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๙  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านวิชาการ
วันพุธที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๑๐๔  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและพิจารณา
แนวทางแก้ไขปัญหาโครงการจัดหาแหล่งน้ำ
วันอังคารที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๑๐๕  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๙  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมอนูกรรมาธิการวิสามัญด้านวิชาการ
วันพุธที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๑๐๔  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๒

ประฃุมอนุกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและพิจารณา
แนวทางแก้ไขปัญหาโครงการจัดหาแหล่งน้ำ
วันอังคารที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๑๐๕  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๙  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒ 

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม 
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านวิชาการ
วันพุธที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
โครงการจัดหาแหล่งน้ำ
วันอังคารที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
 และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
โครงการจัดหาแหล่งน้ำ
วันอังคารที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

การเดินทางไปศึกษาดูงาน
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
วันศุกร์ที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
โครงการจัดหาแหล่งน้ำ
วันอังคารที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
โครงการจัดหาแหล่งน้ำ
วันอังคารที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๑๑๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ
แบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
และ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
วันจันทร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘


 


ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันพฤหัสบดีที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒


ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม 
และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒


ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบรูณาการ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบรูณาการ ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ภาพประกอบ

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการจัดหาแหล่งน้ำ

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการจัดหาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบรูณาการ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบรูณาการ ครั้งที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ภาพประกอบ

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านวิชาการ

ประชุมอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านวิชาการ ครั้งที่ 9 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558


บทความ


ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ