ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันจันทร์ที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๑๐  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการให้เป็นรูปธรรม
วันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๑  อาคารรัฐสภา  ๒


ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันจันทร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๑  อาคารรัฐสภา  ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  อาคารรัฐสภา  ๒ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันจันทร์ที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๑  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  
ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชัมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง "แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์
ที่สร้างผลเสียหายกับระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม"
จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์
ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันจันทร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖ - ๓๐๗  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒ 
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันศุกร์ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๗  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันจันทร์ที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันจันทร์ที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันศุกร์ที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒


ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชไทยให้เป็นรูปธรรม
วันจันทร์ที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันจันทร์ที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๙  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๑  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันจันทร์ที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๑  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันจันทร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันพุธที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
วันศุกร์ที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๙  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๓ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ครั้งที่ 38 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ครั้งที่ 37 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ครั้งที่ 35 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ครั้งที่ 34 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559


บทความ


ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ