**คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว**


 


 
**Updated Jun 15, 2016 - 09.40 am**

ข่าวสาร/กิจกรรม


บทความ


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗


ข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗

 


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00002408

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
คุณหญิงทรงสุดา
ยอดมณี

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมืองข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ