ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๑  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๑  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๔  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

การสัมมนา
เรื่อง
"วิพากษ์และเติมเต็การศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ"
วันจันทร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖ - ๓๐๘  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๑  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒ประชุมคณะกรรมาูธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๖  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒


ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๑๐  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒


ประชุมคณะกรรมาธฺการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๗  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๔  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒  

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๔  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๗  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๑  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒  

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๗  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  ๒


ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๑๐๗  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๒

 

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
วันพุธที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ  ๓๐๗  ชั้น  ๓  อาคารรัฐสภา  

  

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศ ครั้งที่ 15 14 ธ.ค. 59

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศ ครั้งที่ 14 7 ธ.ค. 59

ภาพประกอบ

การสัมมนา

การสัมมนา เรื่อง วิพากษ์และเติมเต็มการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ วันจันทร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2559

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศ ครั้งที่ 13 30 พ.ย. 59ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ