ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคม


ประธานคณะกรรมาธิการ
นายวัลลภ
ตังคณานุรักษ์

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ