รายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ

         

         

        


 รายงานสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ


                                                                         
บทความlogo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00017688

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
6 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
นายวัลลภ
ตังคณานุรักษ์

ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ