ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคม

ข่าวสาร/กิจกรรม


ภาพประกอบ

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เดินทางไปร่วมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ณ จังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้มอบหมายให้ นายกมล มุขประดับ อนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุข ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เดินทางไปร่วมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีลูกเสือชาวบ้านพื้นที่ภาคเหนือทุกจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมนันทนาการ ปลูกป่า ปล่อยปลา กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น แก้ไข ลบ

ภาพประกอบ

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เดินทางไปร่วมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ณ จังหวัดระนอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้มอบหมายให้ พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ เดินทางไปร่วมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดระนอง โดยมีลูกเสือชาวบ้านพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดของภาคใต้ทุกจังหวัด และพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น

ภาพประกอบ

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เดินทางไปร่วมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้มอบหมายให้ นายสุจริต นันทมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเดินทางไปร่วมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีลูกเสือชาวบ้านพื้นที่ภาคตะวันออกทุกจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น


ประธานคณะกรรมาธิการ
พลอากาศเอก ชาลี
จันทร์เรือง

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ