ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางไปเยี่ยมชม “ชุมชนตรอกวังหลัง ต้นโพธิ์” เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการบ้านมั่นคง โดยการสนับสนุนของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ในรูปแบบสหกรณ์เคหสถานตรอกวังหลังต้นโพธิ์ โดยมีนายทวี เพิ่มพูน ประธานชุมชนคนที่ ๑ นางศรัญญา ชวาลวานิชกุล ประธานชุมชนคนที่ ๒ และนางสาววรัญสิพร วรภัสบวรวิชญ์ ประธานชุมชนคนปัจจุบันและคณะให้การต้อนรับ และในวันเดียวกันนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ “ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มคนไร้บ้านและความช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ที่เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย มีการทำเกษตรกรรมเพื่อการเลี้ยงชีพและสร้างรายได้

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสภาพปัญหา "คนไร้บ้าน" โดยมีนางสาวนพพรรณ พรหมศรี กรรมาธิการวิสามัญ (เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย) นำเสนอข้อมูล คำจำกัดความของคำว่า "คนไร้บ้าน" สาเหตุภาวะของการไร้บ้าน และผลของการเป็นคนไร้บ้าน เพื่อประกอบการพิจารณา

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองในรูปแบบ "โครงการบ้านมั่นคง" โดยมีนางสาวกนิษฐา ปรีชาพีชคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของ "โครงการบ้านมั่นคง"

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองในรูปแบบ "โครงการบ้านเอื้ออาทร" โดยมีนายสุภัคร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและคณะเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้แทนการเคหะแห่งชาติได้นำเสนอข้อมูลในประเด็น การพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการเคหะแห่งชาติ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และภาพรวมการดำเนินงาน "โครงการบ้านเอื้ออาทร"


บทความ

ประธานคณะกรรมาธิการ
นายวัลลภ
ตังคณานุรักษ์

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ