ข่าวสาร กิจกรรม


ภาพประกอบ โครงการสัมมนาฯ เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

โครงการสัมมนาฯ เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับส่วนดุสิตโพล ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558" เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

ภาพประกอบ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง "การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย" เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 12.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพประกอบ การเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

การเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559

ภาพประกอบ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการว่าด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการว่าด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.15-10.15 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ

ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัย และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสัมมนานำเสนอร่างรายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ โครงการสัมมนา เรื่อง ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของไทย มาตรฐานแห่งอาเซียน

โครงการสัมมนา เรื่อง ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของไทย มาตรฐานแห่งอาเซียน

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการสัมมนานำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของไทย มาตรฐานแห่งอาเซียน เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 12.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ โครงการสัมมนา เรื่อง นโยบาย-ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่ออนาคตการท่องเที่ยวไทย

โครงการสัมมนา เรื่อง นโยบาย-ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่ออนาคตการท่องเที่ยวไทย

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการสัมมนานำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง "นโยบาย-ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่ออนาคตการท่องเที่ยวไทย" เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอยู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ภาพประกอบ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ไทยภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ไทยภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาขอวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการสัมมนานำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง ความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ไทยภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพฯ

ภาพประกอบ โครงการสัมมนา เรื่อง 9.5 แสนล้านบาท และอนาคตการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

โครงการสัมมนา เรื่อง 9.5 แสนล้านบาท และอนาคตการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการสัมมนานำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง "9.5 แสนล้านบาท และอนาคตการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ข้อดี ข้อเสีย ในทางสังคมและเศรษฐกิจการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเรื่อง การบริหารจัดการขยะและการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ข้อดี ข้อเสีย ในทางสังคมและเศรษฐกิจการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเรื่อง การบริหารจัดการขยะและการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการสัมมนานำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง "ข้อดี ข้อเสีย ในทางสังคมและเศรษฐกิจการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ" และเรื่อง "การบริหารจัดการขยะและการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องบุษบงกช A ชั้น 2 โรงแรงรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ภาพประกอบ โครงการสัมมนาเรื่อง ทรัพยากรน้ำ ความจำเป็นในการบริหารจัดการ

โครงการสัมมนาเรื่อง ทรัพยากรน้ำ ความจำเป็นในการบริหารจัดการ

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการสัมมนานำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ครั้งที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรน้ำ ความจำเป็นในการบริหารจัดการ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแสดง 14 รายการ จากทั้งหมด 14 รายการ
หน้า 1