โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง "การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย" เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 12.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาฯ 
และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นผู้กล่าวรายงาน 
สรุปผลการสัมมนาฯ ได้ดังนี้


ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 13:47:35 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 14:31:14 มีการเปิดอ่าน 108 ครั้ง Share