โครงการสัมมนาฯ เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับส่วนดุสิตโพล ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558" เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558


ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 11:16:02 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 11:23:07 มีการเปิดอ่าน 103 ครั้ง Share