เกราะป้องกันผู้บริโภคจากกลฉ้อฉลของผู้ประกอบการ - โดย นายวันชัย สอนศิริ

เกราะป้องกันผู้บริโภคจากกลฉ้อฉลของผู้ประกอบการ

 วิธีป้องกันผู้บริโภคจากกลฉ้อฉลของ ผู้ประกอบการที่ดีที่สุด คือ การที่ผู้บริโภครู้จักปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเอง ผมจึงได้เพิ่มช่องทางการคุ้มครองสิทธิ ของผู้บริโภค โดยจัดทำรายการ “ตีกลองร้องทุกข์” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิต่อผู้บริโภค ตลอดจนให้ผู้บริโภคร่วมมือร่วมใจกันดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ประกอบการทุจริต เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านี้มีที่ยืนในสังคม 

 การคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้ผลดีที่สุด คือ การที่ผู้บริโภครู้จักปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเอง 
ลำพังจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพียงอย่างเดียวนั้นคงจะไม่ได้ ที่สำคัญผู้บริโภคจะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิเสธต่อสินค้าทุกชนิดของผู้ประกอบการที่ทุจริต 
 ปัจจุบันมีการโฆษณาขายสินค้ามากมายในสื่อชนิดต่าง ๆ และมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ และซื้อสินค้าและใช้บริการในสินค้านั้น ผลที่ตามมา คือ ผู้บริโภคถูกหลอกลวงเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถจับกุมตัวผู้ประกอบการมาดำเนินคดีได้หรือ
บางกรณีเมื่อจับมาได้แล้วเสียค่าปรับเล็กน้อยก็ต้องปล่อยตัวไป ส่วนผู้บริโภคก็ไม่ได้ติดใจที่จะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการแต่อย่างใด ทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคไม่ประสบความสำเร็จ 
 จากปัญหาข้างต้น ผมในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จึงได้เพิ่มช่องทางการคุ้มครองผู้บริโภค โดยทำรายการ “ตีกลองร้องทุกข์”ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์TNN๒๔ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
๑. ให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิต่อผู้บริโภค เช่น สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้าอันตราย สินค้าที่ไม่ได้เป็นไปตามคำโฆษณา สินค้าหลอกลวงและการเอารัดเอาเปรียบ 
อันจะทำให้ผู้บริโภคระมัดระวัง ไม่ตกเป็นเหยื่อรายใหม่ของผู้ประกอบการ
๒. ให้ผู้บริโภคช่วยกันเป็นกระบอกเสียงบอกกันต่อๆไปว่าอย่าไปหลงเชื่อกลฉ้อฉลของผู้ประกอบการที่ทุจริต ให้ผู้บริโภคร่วมมือร่วมใจดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ประกอบการที่ฉ้อฉลทุกรูปแบบ
๓. ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้กระตือรือร้น จริงจังต่อการปราบปรามอย่างเข้มงวดกวดขัน ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและประณามผู้ที่ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจ
โดย นายวันชัย สอนศิริ
สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคเอกชน
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/ThinkPlusSenate 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 17:32:02 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 17:35:46 มีการเปิดอ่าน 2242 ครั้ง Share