• slidebg1
ลำดับที่ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ผู้เสนอ1 สถานะปัจจุบัน ร่างวาระ หนึ่ง ผลการพิจารณาในวาระที่ หนึ่ง รายงานกรรมาธิการ ร่างที่เห็นชอบ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต ราชกิจจานุเบกษา
1 การอุดมศึกษา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี รอการพิจารณาวาระที่ ๑ เอกสาร เอกสาร          
2 จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี รอการพิจารณาวาระที่ ๑ เอกสาร            
3 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี รอการพิจารณาวาระที่ ๑ เอกสาร            
4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
5 การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
6 การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร            
7 การเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการ) คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร            
8 การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร            
9 การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
10 การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
11 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
12 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร            
13 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร            
14 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม) คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
15 ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
16 จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
17 รถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ผ่านการพิจารณาวาระที่ ๓ เอกสาร     เอกสาร      
18 ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร            
19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
20 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร            
21 หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
22 กองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี รอการพิจารณาวาระที่ ๑ เอกสาร เอกสาร          
23 การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
24 การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี รอการพิจารณาวาระที่ ๑ เอกสาร เอกสาร          
25 การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี รอการพิจารณาวาระที่ ๑ เอกสาร เอกสาร          
26 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี รอการพิจารณาวาระที่ ๑ เอกสาร เอกสาร          
27 เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี อยู่ในการพิจารณาวาระที่ ๒ เอกสาร เอกสาร          
28 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี รอการพิจารณาวาระที่ ๑ เอกสาร เอกสาร เอกสาร        
29 ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี รอการพิจารณาวาระที่ ๑ เอกสาร เอกสาร          
30 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี รอการพิจารณาวาระที่ ๑ เอกสาร เอกสาร