• slidebg1
ลำดับที่ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ สถานะปัจจุบัน ร่าง ส.ส.รับหลักการ คณะกรรมาธิการศึกษาล่วงหน้่า ร่างที่ส.ส.ลงมติเห็นชอบ ผลการพิจารณา วาระที่ ๑ รายงานคณะกรรมาธิการ ร่างผ่านการพิจารณา วาระที่ ๓ กรณีตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกตร่างฯ
1
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๑) เอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ         เอกสารพระราชบัญญัติลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
2
พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา     เอกสารร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ     เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ....   เอกสารประกาศราชกิจจานุเบกษา (พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒)  
3
พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา     เอกสารร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ     เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ....   เอกสารประกาศราชกิจจานุเบกษา (พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒)  

  • หน้า 1