ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
1
ขอให้เร่งรัดติดตามกระบวนการสรรหาอธฺบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
อยู่ระหว่างการพิจารณา กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา                
2
การจัดให้ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในระหว่างการแถลงข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนา              
3
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีมากเกินไปหรือไม่
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
4
การส่งเสริมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
5
ปัญหาเตาเผาศพชำรุดเสียหายจากกรณีการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายวันชัย สอนศิริ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
6
การเทียบเท่าวัสดุและวิธีการก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูง
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
7
การจ่ายทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
8
การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า
นายอำพล จินดาวัฒนะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
9
การแก้ไขปัญหาค่าปลูกค่าชดเชยและค่าบำรุงรักษาป่าจากวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศาสนสถาน
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
10
การแก้ปัญหาการฆ๋าตัวตายของไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
นายอำพล จินดาวัฒนะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
11
การจัดการภัยพิบัติจากโรงงานอุตสาหกรรม
นายอำพล จินดาวัฒนะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถามทั่วไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
12
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันอาชีวศึกษา
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
13
ปัญหาความล่าช้าการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ผู้เรียนยึดมั่นศาสนาสู่การปฏิบัติ
นายออน กาจกระโทก
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
14
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
15
โครงการคลองลาดพร้าว
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
16
ปัญหาการจำหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์
นายอำพล จินดาวัฒนะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
17
ภารกิจและบทบาทของกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้กับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
18
การใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่หนองนา โคกโมเดล
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
19
การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานโครงการ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
20
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
21
การออกกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรผู้ยากไร้ในชนบท
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
22
ความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
23
การปฏิรูปการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
24
การลดอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟกับถนน
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนา              
25
ปัญหาการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA)
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
ขอเลื่อน กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
26
การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ขอเลื่อน กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
27
เหตุใดการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๗/๒๕๖๔ จึงไม่มีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมอยู่ด้วย
นายคำนูณ สิทธิสมาน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
28
ความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชต่างถิ่นของไทย
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
29
แนวทางการช่วยเหลือนิสิตนักศึกาาในสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
30
ระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ที่รวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8