ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
1
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำภูมิพล
นายอำพล จินดาวัฒนะ
อยู่ระหว่างการพิจารณา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
2
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปัญหาที่ดินทำกิน
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
อยู่ระหว่างการพิจารณา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
3
การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปราสาท หมู่ ๑๒ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
อยู่ระหว่างการพิจารณา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
4
การบริหารรจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
อยู่ระหว่างการพิจารณา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
5
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางซ้ำซาก
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
6
การพัฒนาที่ดินย่านสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
7
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
ตกไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
8
การลดขนาดกำลังคนภาครัฐลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐระยะยาว
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
9
การปรับเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
10
ปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก
นายออน กาจกระโทก
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
11
การฟื้นฟูอาชีพการเกษตรหลังน้ำลดในพื้นที่ประสบอุทกภัย
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
12
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
13
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
14
ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-มาเลีย (สะพานสตูล-เปอริลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม   สรุปผลการประชุม          
15
ปัญหาการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
นายบุญมี สุระโคตร
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
16
ภารกิจและบทบาทของกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้กับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
17
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย
พลเอก ดนัย มีชูเวท
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
18
ความคืบหน้าการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 65
นายธานี สุโชดายน
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา                
19
โครงการสะพานเศรษฐกิจ เชื่อมฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทย (Land Bridge)
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา     สรุปผลการประชุม          
20
แผนการพัฒนาเพื่อรองรับ การเปิดให้บริการรถไฟ จีน-ลาว
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
21
การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการประกอบกิจการเกมและการจัดเรตตืิ้งเกม
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
22
การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มที่มีราคาสูงกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
23
ปัญหาสายไฟ สายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรังที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา   สรุปผลการประชุม          
24
แนวทางการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
25
ความพยายามพลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นสินค้าถูกกฎหมาย
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
26
ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพิษในชุมชน
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ขอเลื่อน กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
27
ความก้าวหน้ากักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชต่างถิ่นของไทย
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตอบแล้ว ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
28
ความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
ตอบแล้ว ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
29
การแก้ไขปัญหาค่าปลูกป่าชดเชยและค่าบำรุงรักษาป่าจากวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศาสนสถาน
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
ขอเลื่อน ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
30
ขอให้เร่งรัดติดตามกระบวนการสรรหาอธฺบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา                
  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9