ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
31
การปฏิรูปการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
32
การลดอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟกับถนน
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนา              
33
ปัญหาการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA)
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
34
การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ขอเลื่อน กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
35
เหตุใดการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๗/๒๕๖๔ จึงไม่มีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมอยู่ด้วย
นายคำนูณ สิทธิสมาน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
36
ความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชต่างถิ่นของไทย
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
37
แนวทางการช่วยเหลือนิสิตนักศึกาาในสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
38
ระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ที่รวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
39
ปัญหาการโฆษณาตรงและแฝงในสื่อของรัฐ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
40
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายกรณีน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตร
พลเอก ดนัย มีชูเวท
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
41
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อกำหนดรายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นายชลิต แก้วจินดา
ขอเลื่อน กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
42
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
43
แผนการบูรณาการศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
44
การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
45
การดำเนินนโยบายเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กไทย
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
46
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนา         เอกสารคำตอบในราชกิจจานุเบกษา    
47
วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
48
กรณีเรื่องวัดบางคลาน
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
49
การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนแก่ประชาชน ซึ่งเป็นนักเรียน นิติ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
นายธานี สุโชดายน
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนา              
50
บ่อนการพนัน-คาสิโน กับการทำประชามติ
นายวันชัย สอนศิริ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
51
แนวคิดและนโยบายการพัฒนายานอวกาศไทยไปลงดวงจันทร์
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
52
การใช้จ่ายเงินกูัตามแผนงานหรือโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
นายธานี สุโชดายน
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนา         เอกสารคำตอบในราชกิจจานุเบกษา    
53
การช่วยเหลือเยียวยาพระสงฆ์ในสถานการณ์โควิด
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
54
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อันเนื่องมาจากบ่อนการพนันในภาคตะวันออก
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
55
วิกฤตฝุ่น PM ๒.๕ ใน กทม. และปริมณฑล
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
56
โครงการสร้างยานอวกาศไปลงดวงจันทร์
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
57
ปัญหาการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA)
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
58
การบูรณาการศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
59
นโยบายเพิ่มอัตราความเร็ว ของรถยนต์ทุกประเภทบนท้องถนนที่มีช่องจราจร 4 เลนขึ้นไป จาก 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
60
รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล แคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9