ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
61
การทุจริตโครงการ
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
62
มาตรการของรัฐในการ Lock Down จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
63
ผลกระทบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ต่อเกษตรกรรมสวนป่าและไม้ยืนต้น
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
64
การจัดซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
65
ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 กำลังก่อให้เกิดอันตรายใหญ่หลวง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
นายจเด็จ อินสว่าง
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
66
สถานภาพของคณะกรรมการแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนา         เอกสารคำตอบในราชกิจจานุเบกษา    
67
ผลกระทบจากกฎกระทรวง การขอและออกใบอนุญาตขับรถ และต่อใบอนุญาตขับรถ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
68
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
69
การประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ รัฐสภาแห่งใหม่
นายคำนูณ สิทธิสมาน
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
70
มาตรการจัดการสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
71
การจัดทำพระราชบัญญัติชุมชน
นายอำพล จินดาวัฒนะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
72
ความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของวัชพืชต่างถิ่น
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตกไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
73
การจัดซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
74
ทิศทางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
75
เตรียมรับสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จากท่าขี้เหล็ก
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
76
ขอทราบแนวคิดและแผนการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
77
ขอทราบแนวความคิดและแผนการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ในประเด็น "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา           เอกสารคำตอบ    
78
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อกำหนดรายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นายชลิต แก้วจินดา
ตกไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
79
การประกอบการสถานี
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
80
การตั้งอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
81
การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติถ้าผาไท จังหวัดลำปาง
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา           เอกสารคำตอบในราชกิจจานุเบกษา    
82
การประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ที่ลาดกระบัง
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา           เอกสารคำตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา    
83
ลกระทบจากกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถและต่อใบอนุญาตขับรถ พ.ศ ๒๕๖๓
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา           เอกสารคำตอบ    
84
การลดอุบัติเหตุที่จุดรถไฟกับถนน
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
85
ผลกระทบจากที่ธนาคารกรุงไทย
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
86
การเตรียมบุคลากร รองรับโครงการเขตพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
87
การปฏิรูปตำรวจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
88
การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
89
การใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
90
แนวทางการบูรณาการโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิดในระดับตำบล
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9