ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
91
การใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา           เอกสารคำตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา    
92
โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำ บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
93
การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
94
การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา           เอกสารตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา    
95
การแก้ปัญหาสิทธิบัตรทอง หลังยกเลิกสัญญาคลินิกและโรงพยาบาลทุจริต
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
96
มาตรการในการควบคุมตรวจสอบวัตถอันตราย สารเคมีขยะพิษ หรือของเสียอันตราย
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
97
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันด้วยปะการังเทียมรูปโดมทะเล (Seadome)
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
ตอบแล้ว ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
98
ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทบต่อนักศึกษา ครู และบุุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
99
การปฏิรูปตำรวจ
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
100
มาตรการของรัฐในการป้องกันการระบาดของ Covid-19 จากเมียนมาร์
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
101
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม         เอกสารคำตอบในราชกิจจานุเบกษา    
102
ปัญหาภาคบริการจากผลกระทบ Covid-19 ในเกาะสมุย
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
103
ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานของรัฐ
นายมณเฑียร บุญตัน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
104
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันด้วยปะการังรูปโดมทะเล (Seadome)
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
ตกไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
105
ปัญหาการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
106
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมหาเถรสมาคม
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ตกไป กระทู้ถามสด ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
107
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืน
พลตำรวจโทพิสัณห์ จุลดิลก
ตกไป กระทู้ถามทั่วไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
108
มาตรการในการควบคุมตรวจสอบวัตถุอันตราย สารเคมีขยะพิษ หรือของเสียอันตราย
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถามทั่วไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
109
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตกไป กระทู้ถามทั่วไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
110
ใบขับขี่ตลอดชีพ
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
111
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๔
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
112
ปัญหาการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
113
การดำเนินคดีกับนายอานนท์ นำภา แกนนำการชุมนุม
นายสมชาย แสวงการ
ตกไป กระทู้ถามทั่วไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
114
ปัญหาการบรรจุอัตราข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขใหม่ ๔๕,๖๘๔ ตำแหน่ง
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามทั่วไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
115
ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
นายออน กาจกระโทก
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
116
นโยบายการเปิดเทอมเป็นปกติในการจัดการเรียนการสอน
นายตวง อันทะไชย
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
117
ความคืบหน้าในการจัดทำและเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....
นายมณเฑียร บุญตัน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
118
การสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ในซอยชัยพฤกษ์ 33 แยก 4 เขตตลิ่งชัน
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามทั่วไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
119
ความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
ตอบแล้ว กระทู้ถามทั่วไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
120
โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ เพื่อเชื่อมโยง โครงข่ายพิเศษ ในแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Corridor) อย่างสมบูรณ์
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9