ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
121
การชุมนุมทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ ๑๘ ก.ค. ๖๓
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
122
รายการในทีวีหรือสื่อต่าง ๆ หลอกลวง งมงาย
นายวันชัย สอนศิริ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
123
ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
นายออน กาจกระโทก
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
124
มาตรการคลายล็อคสำหรับคนไทยกลับจากต่างประเทศก่อนมีวัคซีน
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
125
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๔
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
126
การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
127
การปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญา
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
128
การแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ชุมชน
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
129
มาตรการในการจัดการปัญหาการปล่อยเงินกู้หนี้นอกระบบ
นายวันชัย สอนศิริ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
130
การบังคับคดีเกี่ยวข้องกับการทุจริตในคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
นายวันชัย สอนศิริ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
131
การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
ตอบแล้ว ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
132
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
133
การใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
134
การใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
135
ปัญหาการดำนเนินโครงการระบบตั๋วร่วมขนส่งสาธารณะ
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
136
ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทบต่อนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
137
การจัดการบริหารหนี้สาธารณะ
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
138
แผนพัฒนาพิเศษทางหลวงระหว่างเมือง หมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
139
ปัญหาการจัดสรรอัตรากำลังตำแหน่งข้าราชการสาธารณสุข ๔๕,๖๘๔ ตำแหน่ง
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
140
การติดตามยึดทรัพย์จำเลยในคดีทุจริตโครงการระบายข้าว
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
141
การรื้อถอนโบราณสถาน
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
142
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
143
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม
นายบุญมี สุระโคตร
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
144
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
145
ปัญหานโยบายและการบริหารใน อสมท.
นายอำพล จินดาวัฒนะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
146
ติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น พ.ศ. 2559
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
147
การสร้างความเป็นธรรมเรื่องอัตราเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
148
ปัญหาการดำเนินการฟื้นฟูผลกระทบของสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID - 19 ที่มีต่อภาคเกษตร ภาคชุมชน
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
149
การสร้างความเป็นธรรมเรื่องอัตราเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกาาในสถาบันอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนา         เอกสารคำตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา    
150
ปัญหาการดำเนินการฟื้นฟูผลกระทบของสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีต่อภาคเกษตร ภาคชุน
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา           เอกสารคำตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา    
  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9