ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
151
การขับเคลื่อนการปฏิรูปตำรวจ ตามร่างพระราช่บัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
152
นโยบายการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
153
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
154
การใช้จ่ายเงินกู้ตามแผนงานหรือโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 45,000 ล้านบาท
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
155
โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
156
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการห้ามใช้สารเคมีพาราคอตและคลอร์ไพริฟอส
พลเอก ดนัย มีชูเวท
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตาม เอกสารผลการดำเนินการ
157
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
158
การตรวจสอบปรเะวัติอาชญากรรมของบุคคลที่จะบวชเป็นพระ
นายวันชัย สอนศิริ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
159
ความคืบหน้าและเป้าหมายของการปฏิรูปตำรวจตามรัฐธรรมนูญ
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
160
ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดจากการเผาอ้อย
ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
161
การโยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
162
โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-หนองคาย
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา11 บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
163
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
164
ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ทำรังในสิ่งปลูกสร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกรและให้ภาคธุรกิจสามารถจำหน่ายรังนกนางแอ่นส่งออกตลาดต่างประเทศได้อย่างเสรีเพื่อนำเงินรายได้เข้ามาฟื้นฟูประเทศหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
165
การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
166
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบปฏิบัติการ "ไทยชนะ"
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
167
การก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่อำเภอบางเลน - นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
168
แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
169
การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ระดับเอเชีย
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
170
การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
171
การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
172
การป้องกันภัยหรือเหตุร้ายในแต่ละจังหวัด
นายวันชัย สอนศิริ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
173
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้คอร์รัปชั่น (CPI)
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
174
ปัญหาการผลิตลิ้นจี่แม่กลอง
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
175
มาตรการสื่อสารและกำกับสื่อมวลชน การสื่อออนไลน์ในภาวะวิกฤติสืบเนื่องจากเหตุการณณ์ร้ายที่นครราชสีมา
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
176
ราคาพืชผลการเกษตร/ปัญหาเศรษฐกิจ
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
177
มาตรการในการควบคุมไวรัสใหม่โคโรน่า ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
178
มาตรการในการควบคุมไวรัสใหม่โคโรน่า ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
179
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (อู่ฮั่น)
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
180
มาตรการในการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9