ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
181
การดำเนินงานเร่งด่วนการลดเผาอ้อย
ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
182
ติดตามผลของกระทู้ 3 ดง
นางสาวภัทรา วรามิตร
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตาม เอกสารผลการดำเนินการ
183
มาตรการควบคุมป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์อู่ฮั่น
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
184
การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มการแข่งขันทางการตลาด
นายบุญมี สุระโคตร
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
185
นโยบายการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
186
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีซีซี)
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารประเด็น เอกสารผลการดำเนินการ
187
การบริหารจัดการกับภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาบางรูปที่มีพฤติการไม่เหมาะสม
นายจเด็จ อินสว่าง
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
188
การให้สัมภาษณ์ด้วยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนของรมว.ต่างประเทศเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
189
ปัญหาราคายางพาราและสต็อกยางพารา
นายสำราญ ครรชิต
ตกไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
190
การแก้ไขปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ชุมชน
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
191
การเตรียมบุคลากรรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
192
การขยายสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช)
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
193
ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชน
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
194
การนำเข้าขยะพลาสติกของไทยในปี ๒๕๖๑ สูงเป็นประวัติการณ์
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
195
การเตรียมบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
196
การขยายสัญญาสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช)
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา           เอกสารราชกิจจานุเบกษา    
197
ปัญหาภาระงานหนักของแพทย์ พยาบาล จากสังคมสูงวัยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
198
มาตรการป้องกันความรุนแรงและการทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาล
นายอำพล จินดาวัฒนะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถามทั่วไป ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
199
การแก้ปัญหาคนล้นคุก
นายอำพล จินดาวัฒนะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
200
มาตรการป้องกันความรุนแรงและการทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาล
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา           เอกสารราชกิจจานุเบกษา    
201
การแก้ปัญหาคนล้นคุก
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา           เอกสารราชกิจานุเบกษา    
202
การทบทวนมาตรการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาลดโทษให้กับนักโทษที่ก่อคดีอุทฉกรรจ์
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
203
นายสมคิด พุ่มพวง กรณีลดโทษและมาตรการปล่อยตัวนักโทษกลับคืนสู่สังคม
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
204
แนวทางการปรับแผนปฏิรูปประเทศตามมติ ครม. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
205
ขอรับทราบแนวปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารกองประจำการ
ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
206
นโยบายกัญชา
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
207
การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภัยหนาว
นายธานี สุโชดายน
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา                
208
นโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรังนกนางแอ่นบ้านหรือผลิตรังนกนางแอ่นบ้านสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
209
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
นายสมชาย แสวงการ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
210
การบังคับคดีตามคำพิพากษาของหน่วยงานของรัฐที่ชนะคดี
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9