ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
211
มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
212
นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาของประเทศ
พลตรีโอสถ ภาวิไล
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
213
ผลความคืบหน้าการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบล
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
214
มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
215
การบริหารจัดการที่ดิน สปก.
นายวันชัย สอนศิริ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
216
มาตรการความปลอดภัยบนถนน
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
217
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
218
นโยบายการบริหารจัดการปัญหาขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
219
การแก้ไขปัญหาสายการบินเอาเปรียบและไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
220
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนอกเขตชลประทานอย่างยั่งยืน
นายระวี รุ่งเรือง
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
221
เร่งสร้างความปลอดภัยทางถนน
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
222
ปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดให้มีรถแห่ในงานมหรสพ
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
223
นโยบายการปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาค
นายตวง อันทะไชย
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
224
ความคืบหน้าการทบทวนมติการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง "ดงน้ำจั้น" ดงบ้านอ้น" และ "ดงเหล่าวแขม" ในท้องที่ตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวภัทรา วรามิตร
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
225
การขยายอายุเกษียณราชการ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตามกระทู้ถาม เอกสารผลการดำเนินการ
226
การฆ่าตัวตายของพนักงานสอบสวน ๖ คนในรอบ ๔ เดือน
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตาม เอกสารผลการดำเนินการ
227
ปัญหาการบริหารงานการศึกษาและการขาดแคลนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
228
หนี้นอกระบบและการคืนโฉนดที่ดินให้กับลูกหนี้
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
229
การประกาศให้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตาม เอกสารผลการดำเนินการ
230
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชนอย่างรุนแรง
พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
231
ปัญหาคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
232
นโยบายในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์
นายจเด็จ อินสว่าง
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
233
ปัญหาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารประเด็น เอกสารผลการดำเนินการ
234
การยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตาม เอกสารผลการดำเนินการ
235
การดำเนินการตามนโยบายหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
236
การจัดการปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
237
ภาษีขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
238
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
239
นโยบายการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์
นายจเด็จ อินสว่าง
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
240
ความก้าวหน้าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9