ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
241
นโยบายการบริหารจัดการปัญหาขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
242
การแก้ไขปัญหาสายการบินเอาเปรียบและไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
243
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนอกเขตชลประทานอย่างยั่งยืน
นายระวี รุ่งเรือง
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
244
เร่งสร้างความปลอดภัยทางถนน
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
245
ปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดให้มีรถแห่ในงานมหรสพ
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
246
นโยบายการปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาค
นายตวง อันทะไชย
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
247
ความคืบหน้าการทบทวนมติการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง "ดงน้ำจั้น" ดงบ้านอ้น" และ "ดงเหล่าวแขม" ในท้องที่ตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวภัทรา วรามิตร
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
248
การขยายอายุเกษียณราชการ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตามกระทู้ถาม เอกสารผลการดำเนินการ
249
การฆ่าตัวตายของพนักงานสอบสวน ๖ คนในรอบ ๔ เดือน
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตาม เอกสารผลการดำเนินการ
250
ปัญหาการบริหารงานการศึกษาและการขาดแคลนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
251
หนี้นอกระบบและการคืนโฉนดที่ดินให้กับลูกหนี้
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
252
การประกาศให้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตาม เอกสารผลการดำเนินการ
253
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชนอย่างรุนแรง
พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
254
ปัญหาคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
255
นโยบายในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์
นายจเด็จ อินสว่าง
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
256
ปัญหาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารประเด็น เอกสารผลการดำเนินการ
257
การยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตาม เอกสารผลการดำเนินการ
258
การดำเนินการตามนโยบายหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
259
การจัดการปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
260
ภาษีขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
261
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
262
นโยบายการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์
นายจเด็จ อินสว่าง
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
263
ความก้าวหน้าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
264
ความก้าวหน้า การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนา         เอกสารตอบแล้ว    
265
ปัญหาคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM)
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้              
266
นโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
นายชลิต แก้วจินดา
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตามครั้งที่ 3 เอกสารผลการดำเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
267
การตรวจพบสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวนมาก
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม     เอกสารหนังสือติดตามครั้งที่ 2 เอกสารผลการดำเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
268
ปัญหาเด็กหรือวัยรุ่นขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบขับขี่และขับด้วยความประมาท
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม รายงานการประชุม        
269
การตรวจพบสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวนมาก
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
270
การเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตลำไย ปี ๒๕๖๒
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9