รายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
รายละเอียด
มีการเปิดอ่าน 123 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ