Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

สำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ - ๑๗/๒๕๖๑

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

๓. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑  

๔. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

มีการเปิดอ่าน 544 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ