ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. ....

 

ประเด็นขยายเวลา 90 วัน | ระบบไพรมารีโหวต  


ประเด็นการปฏิรูปพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง..


เหตุผลที่ขยายเวลาออกไปอีก 90 วัน ของ พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส..
มีการเปิดอ่าน 210 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ